Tur til Håland

G.nr. 26 Håland
Første ledd i navnet er hå (høg) – det høge landet. Gården har et areal på ca. 3500 mål. Fisket i Fedafjorden var en stor naturrikdom. Garden har grenser med nedre og øvre Dalen, Gjervoldstad, Åsen og Eigeland og mot vest til Fedafjorden. Dette var en stor gard på 1600-tallet. Da hørte både Åsen og Eigeland til Håland. Etter «Norges Bebyggelse» fra 1954 hadde 5 oppsittere 91 mål innmark. Da lå noen bruk øde. Regner en disse med, blir det cirka 125 mål dyrka jord på Håland. I 1952 fikk Håland elektrisk lys og året etter fikk de bilvei ned til sjøen. Den ble påbegynt i 1924. «Den gamle rideveien» gikk ned Skibedalen til fjorden. I 1967 fikk de bilvei fram til Listaveien. Fra 1917 og delvis til ca. 1952 var Håland og Skranefjell egen skolekrets.

G.nr.27 Nygaard (eller Tangen)
Gamle folk kan ikke huske at det har bodd folk her. Det er ei utslåtte og her skal det ha vært dyrka og rydda ei gang i tida. Avlinga rodde de bort med båt. Tangen ble kjøpt i 1811 av Tobias Briseid fra seks eiere på Håland. Prisen var 100 riksdaler. Det var en stor pris, men pengene hadde liten verdi på den tida.
(Feda gards- og slektshistorie 1980 Ånen Årli)

Tangen og deler av Hålandsstranda inngår nå i den nye skjærgårsparken. Det er gjort omfattende arbeider på Tangen med ny steinbrygge, fortøyningsbøyer, planert oppholdsareal, toalett, benker og bålpanner/griller samt at store deler av området er ryddet for kratt og vegetasjon. På veien fra Håland og ned til Tangen er det på flere strekninger lagt ut plankelemmer på myrområder. Vær OBS på at disse kan være svært glatte i fuktig vær.

Turen gikk i strålende vær. 33 personer møtte opp. Vi brukte ca. 4 timer. Marit og Bjørn Frestad fortalte om Håland som ligger i et flott kulturlandskap der eierne er opptatt av å holde alt ved like.