Metalldetektor og oldfunn


Søking med metalldetektor
Metallsøking fører til funn av mange arkeologiske gjenstander som er viktige for forskning, formidling og forvaltning. Riksantikvaren har nå laget retningslinjer for privat bruk av metallsøker. Bakgrunnen er at de ønsker et tettere samarbeid med grupper og enkeltpersoner som driver på med denne spennende hobbyen.

Spesielt er pløyd mark områder der det kan være viktig å få lokalisert og tatt vare på funn. I utmark er vernemyndighetene litt mer tilbakeholden til søking, siden det kan dreie seg om uregistrerte kulturminner. Med et godt samarbeid kan vi ta vare på vår felles kulturarv.

Skal du bruke metalldetektor skal du ha tillatelse fra grunneier. Dernest skal du forsikre deg om at området du vil søke i ikke er registrert som kulturminne. Gå inn på https://kulturminnesok.no og skriv inn sted. Velg og trykk på «i nærheten», så kommer alle registrerte kulturminner opp på kartet. Du kan zoome og klikke på funn for å se mer. Denne databasen gir mye informasjon om hva som er funnet i området. Husk at det skal være minst 5 meters avstand mellom søkeområde og sikkerhetssonen rundt et registrert kulturminne.

Eierløse gjenstander fra før år 1537, mynter fra før 1650 samt samiske gjenstander som er eldre enn 100 år, er statens eiendom. Dette skal sendes inn uten ugrunnet opphold, også om du er i tvil. Gjenstander må da ikke vaskes eller børstes rene, og helst legges i zip-pose med jordkladden den ble funnet i. En brosje fra bronsealderen eksempelvis kan ha viktig informasjon om vevstoff på baksiden. Det kan være finnerlønn knyttet til gjenstander med verdi, og kommer riksantikvaren til at funn ikke er statens eiendom, vil de bli returnert finneren. Stedfesting med GPS av funn er også viktig. Alt som skal sendes inn bør ha så nøyaktig posisjon som mulig.

Det er noen få foreninger og klubber for metallsøkere, men et ganske aktivt miljø på Facebook. «Metalldektektoristene i agder-fylkene» og «metalldetektor og historie» er to gode grupper med mange aktive.

Fylkeskonservatoren ved Ghattas Sayej ønsker beskjed om hvor du ønsker å søke, og svarer på spørsmål om metallsøking og forholdet til kulturminneloven. Han treffes på epost gjs@vaf.no, eller telefon 38 07 46 29 eller mobil 470 55 907. Selv om Fylkeskonservatoren har nulltoleranse for kriminalitet knyttet til kulturminneloven, gir de amnesti for eldre funn som er gjort. «Det er bedre at funn blir registrert og tatt vare på, enn at de ligger og slenger i en skuff og til sist har tapt stedfestet informasjon», sa Ghattas på en samling om metallsøking på Tingvatn Fornminnepark, høsten 2017.

Kvinesdal Historielag oppfordrer de som vil gå på skattejakt med metallsøker setter seg godt inn i «Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker», og at alle opptrer ryddig og lovlydig ved funn. Det er tross alt vår felles historie som kan avdekkes.


(Foto hentet fra riksantikvaren.no: Vibeke Lia, Vestfold fylkeskommune)

Oldtidsfunn fra Kvinesdal
I 1994 laget vi i historielaget et undervisningsopplegg for skolene om oldfunn fra Kvinesdal. Det besto av en lysbildeserie på 50 lysbilder sammen med et hefte.
Kvinesdal Historielag tok da kontakt med Oldsaksamlingen i Oslo og Historisk Museum i Bergen. Ved hjelp av arkeologene ble de mest interessante funn plukket ut og fotografert. Siden det er flest oldfunn fra gamle Kvinesdal så er det naturlig at det er flest bilder herfra. Men vi passet på å få med funn fra Feda og Fjotland også.
Hver gjenstand har et registernummer. Bokstaven B foran nummeret betyr at funnet er registrert og oppbevart i Bergen. Bokstaven C foran nummeret betyr at funnet er registrert og oppbevart i Oslo. De fleste er herfra.
Til hvert nummerert bilde er en tekst med opplysninger om gjenstandene, fra hvilken tidsepoke de er fra, funnsted, finner og andre opplysninger.
Bildene er samlet slik at der det er gjenstander fra samme gravhaug, kommer de fortløpende. I tillegg vil det i teksten stå opplysninger om andre gjenstander fra samme funn som ikke er fotografert i dette opplegget.
Det er tre bilder av de opprinnelige som mangler (nr.18, 26, 33). Vi tar likevel med teksten til disse og skulle bildene dukke opp senere, så skal vi få de med.
Det er registrert flere hundre funn fra de tidligere kommunene Feda, Fjotland og Kvinesdal. Kvinesdal kommune har oversikt over de fleste registrerte funn i kommunen.
Vi har hatt kontakt med de to museene som fotograferte funnene for oss og de har ikke noe mot at vi legger dette ut på heimesida.
Vi håper at skoler, studenter og andre kan ha interesse og nytte av dette.

Se bildene

Kvinesdal Historielag
September 2010